Služby Božie

Služby Božie sú spoločným zhromaždením veriacich, kde vyznávame a oslavujeme Trojjedinného Pána Boha. Pán Boh sa k nám prihovára prostredníctvom slova v Písme i v kázni na službách Božích, a veriace spoločenstvo odpovedá oslavou a chválou cez piesne, modlitby a liturgické odpovede.

Služby Božie
Služby Božie sú spoločným zhromaždením veriacich, kde vyznávame a oslavujeme Trojjedinného Pána Boha. Pán Boh sa k nám prihovára prostredníctvom slova v Písme i v kázni na službách Božích, a veriace spoločenstvo odpovedá oslavou a chválou cez piesne, modlitby a liturgické odpovede.

SLUŽBY BOŽIE V BEŽNÚ NEDEĽU POZOSTÁVAJÚ:
Z Úvodu, pri ktorom sa veriaci ľud dozvedá danú príležitosť nedele, jej tému, zvláštnosti služieb Božích ako i krátku myšlienku, ktorá vystihuje rámec služieb Božích.
Po ňom nasleduje Predspev, ktorý sa spieva podľa obdobia cirkevného roka. Advent, Vianoce, Pôst, Veľká noc, Potrojičné nedele. Predspev je úvodný spev, kedy sa zbor pripravuje na vzývanie, oslavu Pána, v ňom prosíme o prítomnosť a požehnanie Trojjediného Pána Boha. V slávnostnej polovici cirkevného roka spievame predspev Ó, Ježiši a v bezslávnostnej predspev Najsvätejší. Prvá pieseň nasleduje po predspeve je ňou buď Kyrie eleison, čo znamená: Pane, zmiluj sa alebo iná pieseň – ranná, či iná oslavná, ktorej však predchádza Konfiteor, v ktorom slovami vyznávame svoje hriechy. Po piesni nasledujú liturgické časti Sláva, Pozdrav, Kolekta.
Sláva je oslava Pána Boha, ktorú liturg spieva. Kňaz: Sláva, na výsostiach Pánu Bohu. Zbor odpovedá: A na zemi pokoj ľuďom, dobrej vôle. Amen
V Pozdrave kňaz požehná zbor veriacich slovami: Pán Boh, buď s vami a zbor odpovedá: I s duchom tvojím.
Kolekta je zhrnutie slov do modlitby, ktorú liturg predkladá ako hovorca Pánu Bohu. Kolektu ľud zakončí trojnásobným spevom Amen, amen, amen.
Po kolekte nasleduje čítanie Starozmluvného textu alebo Epištoly (novozmluvný text okrem evanjelií) Kňaz môže epištolu spievať alebo čítať. Pri čítaní na ňu zbor odpovedá: Slovo nášho Boha zostáva naveky. Amen
Druhá pieseň – Graduál znamenala pôvodne pieseň stupňov, teda verš vybraného žalmu. Dnes spievame pieseň z nášho spevníka, ktorá má väčšinou súvis s témou kázne alebo významom nedele či sviatku.
Evanjelium je ďalšia časť liturgie a znamená radostnú zvesť. A tak sa i my evanjelici voláme podľa radostnej zvesti toho, že nás Pán Boh tak miloval, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý kto verí v neho. Ján 3, 16 Evanjelium sa na službách Božích spieva, zhromaždenie na spev liturga odpovedá: Chvála Tebe Hospodine, haleluja.
Nasleduje Tretia pieseň alebo Krédo (verím), čo znamená, že na zvesť evanjelia zbor odpovedá vyznaním viery. Buď sa tak udeje piesňou, v ktorej je zhrnutá naša viera, alebo odriekaním zvyčajne Apoštolského vyznania viery (Viery všeobecnej kresťanskej).
Kázeň slova Božieho je uvedená pozdravom kazateľa alebo modlitbou. Kázeň je ústrednou časťou našich evanjelických služieb Božích. Vedie nás hlbšie do poznania a výkladu Písma, učí, napomína, posilňuje a povzbudzuje na ceste viery. Kázeň je ukončená modlitbou, po ktorej môžu nasledovať Príhovorné modlitby za jednotlivé potreby cirkevného zboru a ich jednotlivcov napr. pri narodení, krste, štúdiu, chorobách, starostiach, jubileách, iných príležitostiach, spomienkach, modlitby za pozostalých po pohreboch. Túto sériu modlitieb ukončujeme Modlitbou Pánovou – Otčenášom.
Štvrtá pieseňzáverečná liturgia ukončujú služby Božie. Po piesni nasleduje Antifóna, ktorá zhŕňa krátky verš z Biblie. Tá sa delí na spievanú časť liturga a odpoveď veriacich. Antifóna zodpovedá obdobiu cirkevného roka a charakteru nedele. Po Antifóne nasleduje Kolekta a po nej Áronovské požehnanie, kedy kňaz požehnáva zhromaždenie slovami Árona - starozmluvného veľkňaza, ktorého Hospodin poveril touto úlohou. I my tak konáme, pretože v požehnaní prijímame dar pokoja, ktorého nositeľmi sa stávame a ktorý sme povolaný prinášať do sveta. V závere Služieb Božích si veriaci podávajú ruky a vychádzajú z kostola.

Spracovné podľa: Jurík, Milan: Nedeľné (sviatočné) služby Božie. In: Evanjelický posol spod Tatier, roč. 95, č. 29 - 39, (2005), s.11